Privacyverklaring

Zo gaat lichtkoepelzonwering.nl met de AVG om.

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met bedrijven en sites (lichtkoepelzonwering.nl) van
lichtkoepelzonwering.nl, gevestigd Poorterstraat 16, 5663 CH Geldrop.Ā 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Lichtkoepelzonwering.nl verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (Ć©Ć©n van de) onderstaande grondslagen:

– Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
– Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
– Behartigen gerechtvaardigde belangen
–Ā Toestemming van de betrokken persoon (overeenkomsten)

Doeleinden van verwerking

Lichtkoepelzonwering.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor:
– de uitvoering van offertes, overeenkomsten, transacties en diensten;
– relatiebeheer;
– product- en dienstontwikkeling;
– administratieve handelingenĀ het bepalen van strategie en beleid;
– personeelsadministratie
– urenregistratie (productie-)medewerkers
– sollicitatieprocedure
– aanbiedingen

Lichtkoepelzonwering.nl verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst tekunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve
verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn. Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens
door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Lichtkoepelzonwering.nl heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. Indien u geen gegevens zou verstrekken, kanĀ lichtkoepelzonwering.nl haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met lichtkoepelzonwering.nl. Daarnaast gebruiktĀ lichtkoepelzonwering.nl uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid,Ā aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te
ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

Lichtkoepelzonwering.nl verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt lichtkoepelzonwering.nl alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van lichtkoepelzonwering.nl is goed beveiligd volgens Europese normen. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst. Met de ā€œderdenā€ waarĀ lichtkoepelzonwering.nl gebruik van maakt om haar diensten te kunnen
leveren zijn waar relevant de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

WhatsApp Chat nu