Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden voor u op een rijtje.

Artikel 1 | Definities

1. Lichtkoepelzonwering.nl gevestigd aan Poorterstraat 16, 5663 CH te Geldrop.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie lichtkoepelzonwering.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: lichtkoepelzonwering.nl en de wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere tussen lichtkoepelzonwering.nl en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee lichtkoepelzonwering.nl zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of het verrichten van werkzaamheden.

Ā 

6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens lichtkoepelzonwering.nl aan de wederpartij te leveren zaken, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering
van werkzaamheden door of namens lichtkoepelzonwering.nl worden gemonteerd.
7. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens lichtkoepelzonwering.nl uit te voeren werkzaamheden, zoals montage-, reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden. Webwinkel: iedere webwinkel vanĀ lichtkoepelzonwering.nl waarin deze algemene voorwaarden worden gehanteerd.
8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 | Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van lichtkoepelzonwering.nl en iedere tot stand gekomen overeenkomst. lichtkoepelzonwering.nl zal de wederpartij vĆ³Ć³r of bij totstandkoming van de overeenkomst genoegzaam wijzen op het bestaan van deze algemene voorwaarden, alsook de mogelijkheid om van deze algemene voorwaarden kennis te nemen.
2. De eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de overeenkomst van toepassing.

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen,
afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval
zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 | Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1. Elk aanbod van lichtkoepelzonwering.nl is vrijblijvend.Ā Lichtkoepelzonwering.nl kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog herroeppen.
2. Indien een aanbod van lichtkoepelzonwering.nl is gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens, staat de wederpartij in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens. De
wederpartij draagt de schade voor een eventuele onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot die gegevens.
3. De door lichtkoepelzonwering.nl in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.Ā Lichtkoepelzonwering.nl is aan deze opgaven,
behoudens voor zover deze in het kader van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk door lichtkoepelzonwering.nlĀ aan de wederpartij zijn bevestigd, niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens geen enkele aansprakelijkheid.
4. Alle met lichtkoepelzonwering.nl gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door lichtkoepelzonwering.nl, dan wel doordat lichtkoepelzonwering.nl met kennelijke instemming van de wederpartij met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.


5. Alleen de directie van lichtkoepelzonwering.nl en de eventuele personen die door die directie daartoe uitdrukkelijk zijn gemachtigd, kunnen en mogen namens lichtkoepelzonwering.nl overeenkomsten sluiten.
6.Ā Lichtkoepelzonwering.nl behoudt zich het recht voor de overeenkomst slechts aan te gaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij, op grond van door lichtkoepelzonwering.nl in te winnen inlichtingen, voldoende kredietwaardig blijkt.
7. Kennelijke fouten en vergissingen in aanbiedingen en opdracht-/orderbevestiging van lichtkoepelzonwering.nl, binden lichtkoepelzonwering.nl.
8. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst,

Artikel 4 | Afbakening van de overeenkomst, prijswijzigingen en wijziging van de overkomst

1. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die lichtkoepelzonwering.nl bekend waren op het moment dat lichtkoepelzonwering.nl deze prijzen aan de
wederpartij heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen welke lichtkoepelzonwering.nl redelijkerwijs niet kan voorzien en waarop lichtkoepelzonwering.nl
redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is lichtkoepelzonwering.nl gerechtigd deze prijsstijgingen aan de wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een consument om die reden gerechtigd is de
overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en lichtkoepelzonwering.nl alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft
de overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de consument om de overeenkomst te ontbinden, geldt niet indien de
prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.
2. Het bepaalde in het vorige lid voorziet niet in de omstandigheid dat sprake is van prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de overeenkomst als bedoeld in de volgende leden van dit artikel. De
overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn
overeengekomen.
3. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd
overeengekomen. Daardoor kan de door de wederpartij aan lichtkoepelzonwering.nl verschuldigd wordende prijs hoger of lager uitvallen. In geval van een vaste aanneemsom, zal lichtkoepelzonwering.nl daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

4. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Lichtkoepelzonwering.nl zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden
aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij lichtkoepelzonwering.nl de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vĆ³Ć³r vaststelling van de prijs had behoren te
ontdekken. Lichtkoepelzonwering.nl zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
6. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is lichtkoepelzonwering.nl gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven.
7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan lichtkoepelzonwering.nl een verzoek van de wederpartij tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen overeenkomst in
redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

WhatsApp Chat nu